สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขวิสัยทัศน์

“ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”

พันธกิจ

ไม่มีข้อมูลสถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000