R
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

พันธกิจ

ไม่มีข้อมูลสถานที่ติดต่อ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

กรมในสังกัด