R
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมวิสัยทัศน์

มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแลและบูรณาการ การขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรมสถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กรมในสังกัด