R
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหมวิสัยทัศน์

ไม่มีข้อมูล

พันธกิจ

ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพื่อลดความหวาดระแวงสร้างสันติภาพ ให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ไดสถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

กรมในสังกัด