R
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังวิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”

พันธกิจ

ไม่มีข้อมูลสถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมในสังกัด