R
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมวิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ให้การพัฒนาประเทศมีมิติด้านการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้้ำ เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการป้องกัน และบังคับใช้กฎหมาย ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสถานที่ติดต่อ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรมในสังกัด