ศึกษาเกณฑ์รางวัลและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบที่ 2 ปิดส่งข้อมูล วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.30น.